Експеримент регіонального рівня 

"Мультипрофільне навчання у старшій школі"

Впровадження моделі мультипрофільної школи у середніх загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва

 

У центрі ідеї моделі мультипрофільної школи покладено такі основні принципи:  

 • формування навчальних планів за побажаннями учнів;
 • організація навчальної діяльності учнів у мобільних профільних групах;
 • можливість зміни профілю навчання за бажанням учня.

Названі принципи фактично означають, що учень має можливість самостійно скласти свій навчальний план на основі варіативної складової, довільно обираючи від 1 до 3 предметів для вивчення на профільному рівні, з розрахунку максимального навантаження 33 години на 5-ти денний навчальний тиждень. Даний індивідуальний навчальний план буде реалізований за умови, що адміністрації школи вдасться сформувати мобільні профільні групи з кожного з обраних учнем предметів. Мобільні групи відкриваються за наявності  в них не менше, ніж 12 учнів. Робота за індивідуальними навчальними планами відповідає окресленим у «Концепції середньої загальноосвітньої школі України» напрямкам індивідуалізації та диференціації навчального процесу профільної школи. Ще раз підкреслимо, що модель мультипрофільної школи є формою реалізації концепції  профільної освіти, а не її альтернативою.

Досвід впровадження моделі мультипрофільної школи демонструє певні переваги такої форми організації навчально-виховного процесу як для старших школярів, так і для самого навчального закладу.

Для учня це означає:

 • можливість уникнути відбіркового контролю при переході до профільної групи;
 • можливість поглибленого вивчення предмету незалежно від рівня навчальної успішності;
 • можливість відчути відповідальність за власний вибір;
 • можливість продовжувати навчання у знайомому навчально-соціальному середовищі;
 • зменшення психологічного напруження від вагань при виборі профіля навчання.

Для керівництва школи впровадження мультипрофільної моделі навчання означає:

 • збільшення загальної кількості годин навчального навантаження;
 • збереження контингенту учнів;
 • нові механізми стимулювання професійного зростання викладацького складу;
 • підйом престижу навчального закладу.

Для учителя-предметника така форма означає:

 • можливість підтримки професійного рівня за рахунок роботи у групах з різними вивчення предмету;
 • підвищення пізнавального інтересу і позитивного ставлення до навчання учнів за рахунок поглибленого вивчення предметів за власним вибором, або на основі природних схильностей;
 • відносно невелику кількість дітей у мобільній групі при вивченні предмета на профільному рівні;
 • збільшення можливостей у використанні інноваційних форм роботи;
 • об’єктивні підстави для формування нового стилю навчальних відносин між учителем і учнем.

 

Я.Ю.Якунін

завідувач кафедри методики

 природничо-математичної освіти і технологій

Інституту післядипломної педагогічної освіти

Київського університету імені Бориса Грінченка,

кандидат хімічних наук, науковий керівник ЕДР

«Впровадження мультипрофільного навчання

в середній загальноосвітній школі»

Впровадження моделі мультипрофільної школи

Мультипрофільне навчання - це:

- створення динамічних груп всередині паралелі класів, навчання в яких обирає учень;

- забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

- індивідуалізація освітнього процесу в старших класах;

- забезпечення високої мотивації учнів до вивчення профільних предметів у динамічних групах.

Основна мета дослідно-експериментальної роботи полягає: у теоретичному обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці системи мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх закладах м. Києва, яка забезпечить підвищення рівня готовності старшокласників до соціального і професійного самовизначення та самореалізації у житті.

Об’єкт дослідження: процес навчання учнів старших класів в мультпрофільних динамічних групах в умовах загальноосвітнього середнього закладу.

Предмет дослідження: зміст, методи і форми роботи мультипрофільних груп в класах ІІІ ступеню навчання, що створюються для підвищення ефективності вивчення, індивідуально та свідомо обраних, предметів.

Гіпотеза дослідження: полягає в розумінні того, що створення системи мультипрофільного навчання у середній загальноосвітній школі сприятиме:

- формуванню готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією, високої самомотивації до навчання;

- виробленню в учнів якісних освітніх компетентностей шляхом зниження психологічного напруження, раціонального розподілу навчального навантаження, свідомого вибору глибини вивчення шкільних предметів.

Мета і гіпотеза дослідно-експериментальної роботи потребує розв’язання таких завдань:

Організаційні:

-розробити та апробувати організаційно-педагогічні умови мультипрофільного навчання у середній загальноосвітній школі;

-розробити методику формування динамічних учнівських груп у старших класах;

-адаптувати навчальні програми та навчальні плани для профільних динамічних груп;

-створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді, її повноцінного розвитку на основі надання можливості здобувати знання понад обов’язків загальноосвітній рівень;

-розробити підходи щодо створення індивідуальних графіків та індивідуальних траєкторій розвитку учнів в системі мультипрофільного навчання;

-обрати та запровадити ефективні методики вивчення запитів учнів та їх батьків щодо потреб у профілізації в умовах мультипрофільного навчання;

-постійно здійснювати моніторинг ефективності профільного навчання в межах «мультипрофілю».

Педагогічні:

-забезпечити науково-методичну підготовку вчителів для роботи в учнівських динамічних групах в умовах мультипрофільного навчання;

-розробити ефективну модель навчально-виховної роботи в старших класах з урахуванням особливостей впровадження проекту;

-розробити та впровадити програму психологічного супроводу індивідуальної роботи з учнями в системі мультипрофільного навчання;

-розробити методичні рекомендації щодо організації мультипрофільного навчання у старших класах;

-забезпечення прикладної спрямованості навчання за рахунок інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності.

1.Методи організації науково-дослідної та експериментальної роботи.

Основним методом дослідження обрано педагогічний експеримент. Для організації експериментальної діяльності використовуються такі методи дослідження:

теоретичні: вивчення законодавчої бази, нормативної та науково-методичної документації, історико-педагогічний аналіз змісту і технології мультипрофільного навчання, моделювання нової системи диференційованого підходу до навчання та індивідуалізація навчально-виховного процесу в старшій школі;

емпіричні: діагностичні (анкетування, опитування, експертне оцінювання, тощо), констатувальний та формувальний експеримент, соціометричні (моніторинг).

2. Опис інновації

Відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом МОН України за № 854 від 01.09.2009р. «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», старша школа функціонує як профільна. Це створює умови для реалізації диференційованого підходу до навчання та врахування індивідуальної траєкторії розвитку учнів. Мультипрофільне навчання відбувається у вигляді поглиблення вивчення певних загальноосвітніх дисциплін та залучення додаткових предметів, що визначає збільшення навантаження передусім на інтелектуальну сферу особистості учнів. Профільність навчання визначається з урахуванням освітніх потреб учнів та їх батьків, технічних, матеріальних кадрових можливостей школи, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

Навчальна та психологічна підготовка учнів до профільного навчання та отримання майбутньої професії-процес безперервний. Однак, досвіт роботи зі старшокласниками свідчить, що у більшості учнів протягом останніх років навчання відбувається зміна пріоритетів щодо вибору майбутньої професії, а це призводить до невідповідності раніше вибраного профілю предметів, що вивчаються в старшій школі.

Розпочате в Україні реформування загальної середньої освіти передбачає пробільність старшої школи. Як наслідок цього мають бути створені сприятливі умови для свідомого вибору випускником школи галузі своєї майбутньої професійної діяльності та реалізації в межах навчально-виховного процесу. Керуючись Концепцією профільного навчання у старшій школі та інноваційним досвідом роботи профільних шкіл, колектив гімназії № 107 «Введенська» намагається перенести в освітній процес загальноосвітнього середнього закладу систему мультипрофільного навчання в 10-11 класах.

Науково-теоретичні питання профільного навчання обґрунтовано в працях провідних вітчизняних дидактів, психологів, педагогів (Н. Бібік, В. Кремень, В. Мадзігон, С. Максименко, В. Огнев’юк та інші).


Мультипрофільне навчання:

-створення динамічних груп всередині паралелі класів, навчання в яких обирає учень (за участю батьків, вчителів, психологічної служби) для поглибленого, академічного або стандартного рівня навчання;

-забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

-індивідуалізація навчально-виховного процесу в старших класах;

-забезпечення високої мотивації учнів до вивчення профільних предметів у динамічних групах;

-використання інтегральної технології освітнього процесу та продуктивної технології навчання.

Термін проведення експерименту: 2017-2020 роки.

 

Очікувані результати:

Експериментальна перевірка системи мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі має підтвердити її дієвість завдяки досягненню:

-зниження психологічного напруження на школярів за рахунок свідомого вибору учням глибини вивчення навчальних предметів;

-варіативність змісту, засобів і форм організації навчально-виховного процесу;

-досягнення раціонального розподілу навчального навантаження як наслідок організації динамічних груп ;

-отримання учнями якісних освітніх компетентностей на основі розуміння ними своїх здібностей,нахилів, інтересів та високої мотивації до навчання;

-гуманізації навчально-виховного процесу, як результату особистісно зорієнтованого підходу до профільного навчання у середній загальноосвітній школі;

-зменшення помилковості під час професійного самовизначення завдяки наявності багатоваріантних освітніх індивідуальних маршрутів мультипрофільної системи.

-відбувається перехід педагогічного колективу навчального закладу на інноваційний рівень розвитку.

Мультипрофільне навчання